دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   آقامحمدی

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی :  مهندسی عمران - نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای :  دکتری مهندسی عمران- نقشه برداری GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : GIS/RS

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

حسین آقامحمدی

حسین آقامحمدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^