دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

علی منصوری، حسین آقامحمدی, 1394, توسعه راهکاری مکانمند در محیط GIS برای کاهش خسارات بحران آتش سوزی در مناطق جنگلی, دومین کنگره بین اللملی علوم زمین و توسعه شهری,

مقالات چاپ شده در نشریات

حسین آقامحمدی و همکاران, استفاده از استنتاجگر فازی برای مدلسازی روابط مکانمند در محیط GIS ، مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی مدرس، 1389,

حسین آقامحمدی و همکاران, توسعه یک روش ابتکاری برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله، مجله علمی و پژوهشی GIS و سنجش از دور ایران، 1391,

hossein aghamohammadi et al, Search algorithm for optimal execution of incident commander guidance in macro action planning, Int. J. Intelligent Systems Technologies and Applications, 2015,

hossein aghamohammadi et al, Fuzzy topological simulation for deducing in GIS, Applied Geomatics, 2009,

hossein aghamohammadi et al, Spatial Modeling for Reducing Disaster Damages in Iran, World Applied Science, 2008,

hossein aghamohammadi et al, Development of a heuristic method to locate and allocate the Medical centers to minimize the relief operation time, Iranian Journal of Public Health, 2013,

hossein aghamohammadi et al, SEISMIC HUMAN LOSS ESTIMATION IN IRAN USING NEURAL NETWORK, International Journal of Environmental Science and Technology,2013,

حسین آقامحمدی و همکاران, 1391, توسعه یک روش ابتکاری برای بهینه سازی مکان یابی و تخصیص در عملیات امدادرسانی به مصدومان زلزله, مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی مدرس,

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- شقایق اسدی, توسعه ی راهکاری مکانمند برای پهنه بندی مناطق شهری بر پایه خصوصیات لرزه ایی و خطرات ثانویه زمین لرزه,

- مهرداد یوسفی, 1395, مدلسازی مکان مند اجرای الگوی بهینه کشت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) درمنطقه اسدآباد همدان,

- ریتا نوربخش, 1394, توسعه یک روش مکانمند برای مکان یابی توربین بادی درمحیط GIS,

- علی اصغرپور, مدلسازی مکانی برای کاهش تخریب اثرات بحران زلزله درشبکه تاسیسات شهری درمحیطGIS، 1394,

- علی منصوری, توسعه راهکاری مکانمند در محیط GIS برای کاهش خسارات بحران آتش سوزی در مناطق جنگلی، 1394,

- سمیه افشاری, پایش رشد و پیشروی گنبد های نمکی زمین شناسی به منظور تعیین شدت فعالیت آنها با استفاده از تصاویر SAR،مطالعه موردی گنبد نمکی دشتی بوشهر-کنگان، 1394,

- مریم جهانبانی, بررسی تغییرات گستره جنگل¬های خزری با استفاده از سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ،مطالعه موردی : جنگل نور، 1394,

- مهناز سلطانی, بررسی پتانسیل آسیب‌پذیری سفره آب زیرزمینی دشت هشتگرد با استفاده از مدل DRASTIC درسیستم اطلاعات جغرافیایی، 1394,

- امیر محمد خسرو آبادی, توسعه روشی مکانمند برای تخصیص مصدومان زلزله به مراکز درمانی با توجه به بزرگای زلزله و نوع سازه، 1394,

- اکبر سلیمانی, رتبه بندی سکونت گاه های شهری شهر تهران برای تعیین محل بهینه زندگی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و آنالیز های مکانی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394,

- شهرام صبحی, مدیریت بهینه شبکه آب و فاضلاب شهری با استفاده از آنالیزهای شبکه در سیستم اطلاعات مکانی(مطالعه موردی مسکن مهرشهید آبشناسان – شهرستان رباط کریم)، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394,

- علیرضا حراف عمو قین, مدلسازی کوتاهترین مسیر برای حرکت هلیکوپتر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی(GIS)، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1393,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

حسین آقامحمدی

حسین آقامحمدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^