دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


حسین آقامحمدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^