دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
دروس

نیمسال اول 96-95

» سيستم اطلاعات جغرافيايي پيشرفته، اصول و روشهاي مديريت مخاطرات محيطي، كاربرد ساج در مطالعات شهري و روستايي، كاربرد ساج در مديريت مخاطرات محيطي ، كاربرد

حسین آقامحمدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^